علی صبوحی طسوجی

سوره بقرة

۲۸ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و پنجم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل دوم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و چهارم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۷ اسفند ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی دور چهارم تدبر سوره را آغاز می کند و فصل اول سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۲ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۳ تا ۴۵ (سیاق آخر) سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و دوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و دوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۲ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۲ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتادم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتادم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۹ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۱ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۵ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و نهم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و نهم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۰ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۲۸ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و هشتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و هشتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۵ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۸ و ۳۹ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۲۲ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و هفتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۸ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۶ تا ۳۸ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۱۶ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و ششم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و ششم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۱ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۵ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]