علی صبوحی طسوجی

سوره بقرة

۲۶ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و ششم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۴ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۱۷ تا ۲۰ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های […]
۲۵ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و پنجم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۷ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۱۵ و ۱۶ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر […]
۱۵ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و چهارم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۰ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند دوازدهم تا چهاردهم سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر […]
۵ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۳ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند نهم، دهم و یازدهم سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و دوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی فوق جلسه پنجاه و دوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند هشتم سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های […]
۱۵ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی فوق جلسه پنجاه و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۶ و ۷ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر […]
۱۵ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاهم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی فوق جلسه پنجاهم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۶ شهریور ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره بند ۳ و ۴ و ۵ را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و نهم (آغاز دور دوم و سوم)

این فایل جلسه چهل و نهم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ بیست و سوم مردادماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی دور دوم و سوم تدبر سوره را توأمان آغاز می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. توضیح آن‌که تدبر در سوره‌های […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و هشتم (پایان دور اول)

این فایل جلسه چهل و هشتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ نهم مردادماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول تدبر سوره، آیات ۲۸۳ تا آخر سوره بقره را بیان می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. لازم به ذکر است […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و هفتم

این فایل جلسه چهل و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ نهم مردادماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول تدبر سوره، آیات ۲۷۴ تا ۲۸۲ سوره بقره را بیان می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. لازم به ذکر […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟