علی صبوحی طسوجی

سوره بقرة

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و هفتم

این فایل جلسه چهل و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ نهم مردادماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول تدبر سوره، آیات ۲۷۴ تا ۲۸۲ سوره بقره را بیان می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. لازم به ذکر […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و ششم

این فایل جلسه چهل و ششم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ دوم مردادماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول تدبر سوره، آیات ۲۷۲ تا ۲۷۴ سوره بقره را بیان می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. لازم به ذکر است […]
۲۹ تیر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و پنجم

این فایل جلسه چهل و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ بیست و ششم تیرماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول تدبر سوره، آیات ۲۶۷ تا ۲۷۱ سوره بقره را بیان می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. لازم […]
۲۴ تیر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و چهارم

این فایل جلسه چهل و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ نوزدهم تیرماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول تدبر سوره، آیات ۲۶۱ تا ۲۶۶ سوره بقره را بیان می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. لازم به ذکر […]
۹ تیر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و سوم

این فایل جلسه چهل و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ پنجم تیر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول تدبر سوره، آیات ۲۵۳ تا ۲۶۰ سوره بقره را بیان می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. لازم به ذکر […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟