علی صبوحی طسوجی

سوره بقرة

۲۸ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و هشتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و هشتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۵ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۸ و ۳۹ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۲۲ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و هفتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۸ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۶ تا ۳۸ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۱۶ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و ششم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و ششم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۱ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۵ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۶ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و پنجم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۴ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۴ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۲۸ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و چهارم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۷ آذر ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۳ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی سیاق‌ها […]
۲۳ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۰ آذر ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۲ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۱۷ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و دوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و دوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۳ آذر ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۹ تا ۳۱ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۹ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۶ آذر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۷ و ۲۸ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر […]
۱ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۹ آبان ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۵ تا ۲۷ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های […]
۲۴ آبان ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و نهم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و نهم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۲ آبان ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۳ و ۲۴ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار […]