علی صبوحی طسوجی

.
.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و نهم (پایانی)(هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و نهم (پایانی) جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره بخش دوازدهم سوره را (بخش دوازدهم در حد فصل نیست) جمع بندی می کند و در پایان تمام فصول سوره را مرور […]
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و هشتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و هشتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل یازدهم سوره شامل سیاق های ۴۲ تا ۴۴ (آیات ۲۵۴ تا ۲۸۴) را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، […]
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و هفتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره سیاق سوم فصل نهم (سیاق ۴۱) و فصل دهم (سیاق های ۳۶ تا ۴۰) سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، […]
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و ششم (هیات قرآن و ولایت)

در این جلسه استاد علی صبوحی ابتدا تا دقیقه ۳۵ درباره ساختار مطلوب حکومت ولایی از دیدگاه قرآن مطالبی را بیان می کند و سپس در دوره چهارم تدبر سوره بقره، سیاق دوم فصل نهم سوره مبارک بقره (سیاق ۳۵) را بیان می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و پنجم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره دو سیاق اول فصل نهم سوره (سیاق های ۳۴ و ۳۵) شامل آیات ۲۰۸ تا ۲۲۱ جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های […]
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و چهارم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل هشتم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل هشتم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و دوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و دوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل هفتم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل ششم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتادم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتادم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل پنجم سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی سیاق‌ها ۴٫جمع‌بندی […]