علی صبوحی طسوجی

سوره حمد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

تدبر در سوره حمد (فایل ۵۸ از سطح یک)

به حول و قوه الهی سطح یک دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن تابستان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. مدرس این دوره استاد علی صبوحی هستند. در این دوره که تا شش سطح ادامه خواهد داشت قرآن آموزان با فهم منسجم و نظام مند ۶۸ […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟