علی صبوحی طسوجی

سوره زلزلة

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره زلزال (فایل ۴۲ از سطح یک)

به حول و قوه الهی سطح یک دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن تابستان و پاییز ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. مدرس این دوره استاد علی صبوحی هستند. در این دوره که تا شش سطح ادامه خواهد داشت قرآن آموزان با فهم منسجم و نظام […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟