علی صبوحی طسوجی

سوره زمر

۲۱ مرداد ۱۳۹۹

قرائت تدبری سوره زمر

دوره کارگاهی تدبر در سوره زمر در سال ۹۷ طی هفت جلسه دو ساعته به قرآن آموزان آموزش داده شد. در پایان دوره استاد علی صبوحی این سوره را به صورت تدبری قرائت می کنند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه هفتم – ساعت سوم

سوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه هفتم ساعت سوم (آخر) را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه هفتم – ساعت دوم

سوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه هفتم ساعت دوم را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت های […]
۱۹ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه هفتم – ساعت اول

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه هفتم ساعت اول را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت های […]
۱۹ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه ششم – ساعت دوم

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه ششم ساعت دوم را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت های […]
۱۴ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه ششم – ساعت اول

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه ششم ساعت اول را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت های […]
۱۴ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه پنجم

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه پنجم را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت های مردمی به […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه چهارم – ساعت دوم

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه چهارم ساعت دوم را مشاهده می کنید.
۳۱ تیر ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه چهارم – ساعت اول

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت های مردمی به صورت رایگان برگزار می شود. همچنین محصولات صوتی و […]
۳۱ تیر ۱۳۹۹

تدبر در سوره زمر – جلسه سوم – ساعت دوم

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت های مردمی به صورت رایگان برگزار می شود. همچنین محصولات صوتی و […]