علی صبوحی طسوجی

سوره فتح

۲۸ تیر ۱۳۹۷

تدبر در سوره فتح – بخش هفتم (فایل ۲۰ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل بخش هفتم تدبر سوره فتح (پاسخ به سوالات) بیان می شود. فایلی […]
۲۸ تیر ۱۳۹۷

تدبر در سوره فتح – بخش ششم (فایل ۱۹ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل بخش ششم تدبر سوره فتح تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره […]
۲۱ تیر ۱۳۹۷

تدبر در سوره فتح – بخش پنجم (فایل ۱۸ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره فتح بخش پنجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۲۱ تیر ۱۳۹۷

تدبر در سوره فتح – بخش چهارم (فایل ۱۷ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره فتح بخش چهارم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۲۱ تیر ۱۳۹۷

تدبر در سوره فتح – بخش سوم (فایل ۱۶ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره فتح بخش سوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۱۴ تیر ۱۳۹۷

تدبر در سوره فتح – بخش دوم (فایل ۱۵ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره فتح بخش دوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۱۴ تیر ۱۳۹۷

تدبر در سوره فتح – بخش اول (فایل ۱۴ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره فتح بخش اول تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]