علی صبوحی طسوجی

سوره فلق

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره فلق (فایل ۵۶ از سطح یک)

در این فایل جلسه چهلم دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن را مشاهده می کنید. این دوره به مدت ۳۷ ساعت در پاییز ۹۸ در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شده است. در این ویدئو استاد علی صبوحی تدبر سوره فلق را تدریس می کند.  
۱۱ خرداد ۱۳۹۹

قرائت تدبری سوره فلق

در این ویدئو قرائت تدبری سوره فلق را مشاهده میکنید. این قرائت مربوط به دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم است که پاییز ۹۸ در شهرک شهید محلاتی برگزار شده است.

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟