علی صبوحی طسوجی

.
.
28 فروردین 1397

پاسخ به سوالات سطح ۵ (فایل ۳۲ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل پاسخ به سوالات سطح پنج بیان می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره […]
3 اسفند 1396

تدبر در سوره واقعه – بخش چهارم (فایل ۲۲ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش چهارم تدبر سوره واقعه تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
26 بهمن 1396

تدبر در سوره واقعه – بخش اول (فایل ۱۹ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره واقعه تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
5 بهمن 1396

تدبر در سوره قمر – بخش سوم (فایل ۱۰ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش سوم تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
28 دی 1396

تدبر در سوره قمر – بخش اول (فایل ۸ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
21 دی 1396

تدبر در سوره نجم – بخش ششم (فایل ۶ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش ششم تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
21 دی 1396

تدبر در سوره نجم – بخش پنجم (فایل ۵ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش پنجم تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
14 دی 1396

تدبر در سوره نجم – بخش اول (فایل ۱ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]