علی صبوحی طسوجی

.
.
5 آذر 1400

ترسیم مسیر تا آرمان ظهور بر اساس نظام منسجم سوره صف – جلسه اول (هیات قرآن و ولایت)

هر گاه سخن از آرمان ظهور می شود درک روشنی از مسیر پیش رو تا آن آرمان بزرگ شکل نمی گیرد. این به خاطر خلأ نظام قرآن در میان ماست. نظامی که این مسیر را به روشنی ترسیم می کند. در بحثی سه جلسه ای استاد حسین صبوحی بخشی از این مسیر را بر اساس […]
4 آذر 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره شرح بخش دوم و سوره علق (فایل ۲۵ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
4 آذر 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره ضحی بخش دوم و سوره شرح بخش اول (فایل ۲۴ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
27 آبان 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره لیل بخش سوم و ضحی بخش اول (فایل ۲۳ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
27 آبان 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره لیل بخش دوم (فایل ۲۲ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
20 آبان 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره بلد بخش دوم و لیل بخش اول (فایل ۲۱ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
20 آبان 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره بلد بخش اول (فایل ۲۰ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
13 آبان 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره فجر بخش دوم (فایل ۱۹ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
13 آبان 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – شمس بخش دوم و فجر بخش اول (فایل ۱۸ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
6 آبان 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – غاشیه بخش سوم و شمس بخش اول (فایل ۱۷ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]