علی صبوحی طسوجی

.
.
5 بهمن 1396

تدبر در سوره قمر – بخش سوم (فایل ۱۰ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش سوم تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
28 دی 1396

تدبر در سوره قمر – بخش دوم (فایل ۹ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش دوم تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
28 دی 1396

تدبر در سوره قمر – بخش اول (فایل ۸ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]