علی صبوحی طسوجی

.
.
14 مرداد 1400

سیاحت غرب نوشته ای داستانی بر اساس قرآن و روایات

در این ویدئو استاد علی صبوحی درباره تفاوت کتابهایی مثل سیاحت غرب با تجربه های تجربه گران برنامه زندگی پس از زندگی توضیح میدهد. این ویدئو گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به پرسش های نقد برنامه زندگی پس از زندگی است. فایل کامل این جلسه را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید.
14 مرداد 1400

اعتباربخشی به تجربه های شبه مرگ غلط است

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح می دهد که منکر وجود چنین تجربه هایی نیستیم اما اینکه در گذشته نبوده و در این زمان شکل گرفته حرف غلطی است و رسانه ای کردن و اعتبار بخشی به چنین تجربه هایی حتما غلط است. این ویدئو گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به سوالات نقد […]
14 مرداد 1400

«زندگی پس از زندگی» مانع ورود به قرآن

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح میدهد که برنامه زندگی پس از زندگی نه تنها انگیزه ورود به قرآن ایجاد نمی کند بلکه مانع ورود به قرآن است. و حتی اگر چنین انگیزه ای ایجاد کند باز پذیرفتنی نیست زیرا عاملی غلط است. این ویدئو گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به سوالات نقد […]
14 مرداد 1400

دین ناب کم طرفدار ترجیح دارد بر دین التقاطی پرطرفدار

در این ویدئو استاد علی صبوحی درباره تو قرائت التقاطی پرطرفدار و ناب کم طرفدار از اسلام سخن می گوید. دو گونه اسلامی که مبانی اعتقادی هر یک با دیگری بسیار متفاوت است و نظام رفتاری و نتیجه متفاوتی ایجاد می کند. در اسلام التقاطی توصیه به نماز با انگیزه جذب انرژی انجام میشود اما […]
14 مرداد 1400

ترکیب خیر و شر در اندیشه التقاط است!

در این ویدئو استاد علی صبوحی بیان می کند که ترکیب خیر و شر در حوزه اندیشه با حوزه عمل و رفتار متفاوت است. اگر خیر و شر در حوزه اندیشه درهم آمیخته شود التقاط به وجود می آید و لذا نمی شود گفت که برنامه زندگی پس از زندگی خوبی هایی هم دارد که […]
14 مرداد 1400

«زندگی پس از زندگی» بدعتی آشکار در حوزه دین

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح می دهد از طرفی برنامه زندگی پس از زندگی نمی تواند ادعا کند که برون دینی کار می کند، زیرا در حوزه اِخبار از غیب ورود کرده است که حوزه اختصاصی دین است از طرفی بر اساس مبانی انکار شده قرآن اخبار غلط از غیب به مخاطب می […]
14 مرداد 1400

مگر شاخص خوف و رجا را می دانید؟!

در این ویدئو استاد علی صبوحی به این ادعا پاسخ می دهد که برنامه «زندگی پس از زندگی» خوف و رجا را تنظیم می کند!! این فایل گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به سوالات نقد برنامه زندگی پس از زندگی است. فایل کامل این جلسه را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید.
14 مرداد 1400

فلسفه حساسیت قرآن روی غیب، حراست از فکر، اخلاق و رفتار مردم

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح میدهد که چرا خدای متعالی در قرآن روی خبردادن از غیب حساسیت ویژه دارد و فلسفه این حساسیت چیست؟ این ویدئو گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به پرسش های نقد برنامه زندگی پس از زندگی است. فایل کامل این جلسه را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید.
14 مرداد 1400

«زندگی پس از زندگی» صرفا یک تجربه اجمالی از وجود جهان پس از مرگ

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح میدهد که تنها نکته برنامه هایی مثل زندگی پس از زندگی صرفا یک تجربه اجمالی از وجود جهان پس از مرگ است. و اگر این تجربه بخواهد برای ما منبع شناخت باشد آسیب های بسیار به دنبال دارد. این فایل گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به سوالات […]
13 مرداد 1400

دین حداقلی زائیده خبردادن بی اعتبار از غیب

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح میدهد که دخالت در حوزه دین نتیجه ای جز دین حداقلی به بار نمی آورد. دینی که خلاصه می شود در حق الناس آن هم به شکل ناقص. این فایل گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به سوالات نقد برنامه زندگی پس از زندگی است. فایل کامل این […]