وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دسترسی به محتوای مرتبط با سوره‌ها از این صفحه امکان‌پذیر است. این محتوا شامل فیلم‌ها، صوت‌ها، اسلایدها و درسگفتارها است.

۱. حمد۱۱. هود۲۱. انبیاء۳۱. لقمان۴۱. فصلت۵۱. ذاریات۶۱. صف۷۱. نوح۸۱. تکویر۹۱. شمس۱۰۱. قارعه۱۱۱. مسد
۲. بقره۱۲. یوسف۲۲. حج۳۲. سجده۴۲. شوری۵۲. طور۶۲. جمعه۷۲. جن۸۲. انفطار۹۲. لیل۱۰۲. تکاثر۱۱۲. اخلاص
۳. آل‌عمران۱۳. رعد۲۳. مؤمنون۳۳. احزاب۴۳. زخرف۵۳. نجم۶۳. منافقون۷۳. مزمل۸۳. مطففین۹۳. ضحی۱۰۳. عصر۱۱۳. فلق
۴. نساء۱۴. ابراهیم۲۴. نور۳۴. سبأ۴۴. دخان۵۴. قمر۶۴. تغابن۷۴. مدثر۸۴. انشقاق۹۴. انشراح۱۰۴. همزه۱۱۴. ناس
۵. مائده۱۵. حجر۲۵. فرقان۳۵. فاطر۴۵. جاثیه۵۵. رحمن۶۵. طلاق۷۵. قیامه۸۵. بروج۹۵. تین۱۰۵. فیل
۶. انعام۱۶. نحل۲۶. شعراء۳۶. یس۴۶. احقاف۵۶. واقعه۶۶. تحریم۷۶. انسان۸۶. طارق۹۶. علق۱۰۶. قریش
۷. اعراف۱۷. اسراء۲۷. نمل۳۷. صافات۴۷. محمد۵۷. حدید۶۷. ملک۷۷. مرسلات۸۷. اعلی۹۷. قدر۱۰۷. ماعون
۸. انفال۱۸. کهف۲۸. قصص۳۸. ص۴۸. فتح۵۸. مجادله۶۸. قلم۷۸. نبأ۸۸. غاشیه۹۸. بینه۱۰۸. کوثر
۹. توبه۱۹. مریم۲۹. عنکبوت۳۹. زمر۴۹. حجرات۵۹. حشر۶۹. حاقه۷۹. نازعات۸۹. فجر۹۹. زلزال۱۰۹. کافرون
۱۰. یونس۲۰. طه۳۰. روم۴۰. غافر۵۰. ق۶۰. ممتحنه۷۰. معارج۸۰. عبس۹۰. بلد۱۰۰. عادیات۱۱۰. نصر
keyboard_arrow_up