علی صبوحی طسوجی

.
.

تدبر در خطبه فدکیه را می‌توانید در ادامه دریافت کنید:

پیوند کوتاه: