علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه اول نهج البلاغه

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟