علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه سوم نهج البلاغه – جلسات هیئت قرآن و ولایت

پیوند کوتاه:

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟