علی صبوحی طسوجی

.
.

دوره تخصصی مهارتی ترم دو تدبر در قرآن کریم از تیر ماه سال ۱۳۹۹ در ساختمان مؤسسه تدبر کلام وحی تهران در حال برگزاری است.

پیوند کوتاه: