علی صبوحی طسوجی

.
.

دوره‌های ویژۀ طلاب با حضور طلاب گرامی برگزار می‌شود و مطالب آن مناسب این گروه از تدبرآموزان است.

دوره سطح یک آشنایی با تدبر در قرآن کریم

عنوان

سطح یک - استاد حسین صبوحی

عنوان

پیوند کوتاه: