علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۲۱ | هفته پانزدهم دوره سطح دو تدبر (سوره های مزّمّل تا مطفّفین)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟