علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۲۷ | جلسه بیست و یکم دوره تدبر مرکز مهارتهای بیان تفسیر

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟