علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۲۸ | جلسه هجدهم و نوزدهم دوره سطح یک مهارتی تدبر (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟