علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۲۹ | جلسه چهل و دوم تدبر سوره بقره (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟