علی صبوحی طسوجی

اتمام دوره سطح دو آموزش تدبر در شهرک شهید محلاتی

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟