علی صبوحی طسوجی

تدبر در نهج البلاغه – خطبه اول – جلسه هشتم