علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۱۹ | جلسه چهل و چهارم تدبر سوره بقره (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟