علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۲۶ | تدبر در نهج البلاغه – خطبه دوم جلسه آخر و خطبه سوم جلسه اول

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟