علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۸ | جلسه سوم دوره سطح دو مهارتی تدبر (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟