علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۲۳ | جلسه اول تدبر در خطبه پنجم نهج البلاغه

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟