علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۲۳ | جلسه چهل و نهم تدبر سوره بقره (آغاز دور دوم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟