علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۳۰ | تدبر در نهج البلاغه – جمع بندی خطبه پنجم و بیان خطبه ششم (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟