علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۵ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه ششم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟