علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۲۰ | تدبر در خطبه غدیر – جلسه دوازدهم (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟