علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۷/۲ | جلسه نهم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟