علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۷/۱۷ | جلسه پنجاه و پنجم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟