علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه غدیر – جلسه پانزدهم (هیات قرآن و ولایت)