علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۷/۲۴ | جلسه پنجاه و ششم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟