علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۸/۲۲ | جلسه پنجاه و نهم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟