علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۸/۲۹ | جلسه شصتم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟