علی صبوحی طسوجی

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم (ویژه برنامه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی)