علی صبوحی طسوجی

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۷) – برنامه ریزی و سازماندهی