علی صبوحی طسوجی

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۹) – شجاعت و سرعت عمل