علی صبوحی طسوجی

.
.

آموزش تدبر در سوره جنّ – بخش اول (فایل ۳۰ از سطح ۳ سال ۱۳۹۹)