علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره احزاب – جلسه چهاردهم (هیات قرآن و ولایت)