علی صبوحی طسوجی

انفاق مال و جان شرط آرمان ظهور (بر اساس تدبر سوره حدید)