علی صبوحی طسوجی

.
.

درسی از سوره فتح – آیا در دست اندازها رواست که بیعت بشکنیم؟ (ویژه انتخابات)