علی صبوحی طسوجی

.
.

۱۴۰۰/۳/۲۷ | جلسه بیستم (پایانی) خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)