علی صبوحی طسوجی

.
.

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره طارق بخش دوم و سوره اعلی بخش اول (فایل ۱۲ از سطح ۱)