علی صبوحی طسوجی

.
.

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره ضحی بخش دوم و سوره شرح بخش اول (فایل ۲۴ از سطح ۱)