علی صبوحی طسوجی

.
.

ترسیم مسیر تا آرمان ظهور بر اساس نظام منسجم سوره صف – جلسه اول (هیات قرآن و ولایت)