علی صبوحی طسوجی

تدبر در کتاب تمام نهج البلاغه – خطبه 24

۱۰ آذر ۱۳۹۹

تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه – جلسه دوم (هیات قرآن و ولایت)

بعد از برگزاری جلسات شرح تدبری خطبه های اول تا هفتم نهج البلاغه تصمیم بر این شد که برای درک بهتر انسجام کلام حضرت امیر خطبه ها از روی کتاب تمام نهج البلاغه پیگیری و شرح شود. لذا از این پس جلسات شرح تدبری نهج البلاغه از روی کتاب تمام نهج البلاغه بیان خواهد شد. در این فایل […]
۱ آذر ۱۳۹۹

تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه – جلسه اول

بعد از برگزاری جلسات شرح تدبری خطبه های اول تا هفتم نهج البلاغه تصمیم بر این شد که برای درک بهتر انسجام کلام حضرت امیر خطبه ها از روی کتاب تمام نهج البلاغه پیگیری و شرح شود. لذا از این پس جلسات شرح تدبری نهج البلاغه از روی کتاب تمام نهج البلاغه بیان خواهد شد. […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟