علی صبوحی طسوجی

سوره حجرات

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره حُجُرات – بخش چهارم (فایل ۱۲ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره حجرات بخش چهارم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره حُجُرات – بخش سوم (فایل ۱۱ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره حجرات بخش سوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره حُجُرات – بخش دوم (فایل ۱۰ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره حجرات بخش دوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح شش سال ۹۷ […]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره حُجُرات – بخش اول (فایل ۹ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره حجرات بخش اول تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح شش سال ۹۷ […]