علی صبوحی طسوجی

سوره رحمن

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره رحمن – بخش هفتم (فایل ۱۸ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش هفتم تدبر سوره رحمن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۲۶ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره رحمن – بخش ششم (فایل ۱۷ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش ششم تدبر سوره رحمن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره رحمن – بخش پنجم (فایل ۱۶ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش پنجم تدبر سوره رحمن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره رحمن – بخش چهارم (فایل ۱۵ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش چهارم تدبر سوره رحمن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره رحمن – بخش سوم (فایل ۱۴ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش سوم تدبر سوره رحمن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره رحمن – بخش دوم (فایل ۱۳ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش دوم تدبر سوره رحمن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره رحمن – بخش اول (فایل ۱۲ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره رحمن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]